Extern kvalitetssäkring och nyttan med att delta

Undersökningsresultat ska vara tillförlitliga och jämförbara oavsett var, och med vilken metod, undersökningen utförs

De som utför undersökningar måste säkerställa att kvaliteten på de resultat som produceras är acceptabel. Extern kvalitetssäkring är ett viktigt verktyg för utförarens kvalitetssäkringsarbete, och ett komplement till intern kvalitetskontroll, metodvalidering och kalibrering.

Grunden för extern kvalitetssäkring är kompetensprövning genom interlaborativa provningsjämförelser. Även metodjämförelser och andra frågeställningar som syftar till förbättring och harmonisering av undersökningsresultat kan ingå i varierande grad.